Definition of Additional

Adjective

  • further or added
    "called for additional troops"
    "need extra help"
    "an extra pair of shoes"
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

Word games points for the Additional

  • Scrabble® score of the additional (12)
  • Word Chums® score of the additional (14)
  • Words With Friends® score of the additional (14)

Unscramble additional

221 unscramble word found using the letters additional.

aa aal aalii ad add addio addition additional adit adland ado ai aia aid aida aidant aidoi ail ailanto ain aina aioli ait al ala alan aland alant alation alidad alit alod alodia aloin alt alto an ana anal and ani anil anoa anodal ant anta anti antlia at atonal atonia da daal dad dada dado daint dal dali dalt dalton dan danio dant data datal dato di dial dianodal dianoia did dido dilation dildo din dino dint diol diota dit dita dital do doat dod doilt doit dol dolia dolina dolt don dona dot dotal id idant idiot idol idola ilia iliad in india indol inia inlaid inti intil into io iodid iodin ion iota it ita la laa lad ladino laid lain lana lanai land lant lat lati latina latino li liana lianoid lid lido lin lind lino lint lion lit litai lo load loan lod loid loin lot lota loti na nada naiad nail nala naoi nat natal nid nidal nidi nil nit nitid no nod nodal nodi noil not nota notal oat od oda odal odd oi oidia oil oint old olid on onlaid ta taal tad tai tail tain tala tali talion talon tan tana