Definition of Automate

Verb

  • make automatic or control or operate automatically
    "automatize the production"
    "automate the movement of the robot"
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

Word games points for the Automate

  • Scrabble® score of the automate (10)
  • Word Chums® score of the automate (13)
  • Words With Friends® score of the automate (12)

Unscramble automate

101 unscramble word found using the letters automate.

aa ae am ama amate amaut ame amu at ate atma atom att atua aua aue auto automat automate ea eat eau em emo emu et eta etat ma maa mae mat matatu mate matt matte maut me meat meou met meta meu mo moa moat moe mot mote motet mott motte motu mou moue mu mut mutate mute mutt oat oe om ou ouma out outa outate outeat outta ta tae tam tame tao tat tate tatou tatu tau taut te tea team teat tet to toe toea tom tome tot tote totem tout tum tut um ut uta ute