Definition of Henchman

Noun

  • someone who assists in a plot
    - partner in crime
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

Word games points for the Henchman

  • Scrabble® score of the henchman (18)
  • Word Chums® score of the henchman (25)
  • Words With Friends® score of the henchman (20)

Unscramble henchman

80 unscramble word found using the letters henchman.

ace ach ache acme acne ae ah ahem ahh am ame amen an ance ane ann cam came can cane caneh cann ch cha cham che chem ea each ean ech eh em en ha hae haem haen hah ham hame han hance hanch he hech heh hem hen henchman henna hm ma mac mace mach mache mae man manche mane maneh me mean meh men mna na nach nache nae nah nam name nan nance nane ne nema nemn