Definition of Intake

Noun

  • the act of inhaling
    the drawing in of air (or other gases) as in breathing
    - breathing in
  • an opening through which fluid is admitted to a tube or container
  • the process of taking food into the body through the mouth (as by eating)
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

Word games points for the Intake

  • Scrabble® score of the intake (10)
  • Word Chums® score of the intake (12)
  • Words With Friends® score of the intake (11)

Unscramble intake

94 unscramble word found using the letters intake.

ae ai ain aine ait ake akin an ane ani ant ante anti at ate ea ean eat eik eina en entia et eta etna ikan ikat in ink intake it ita ka kae kai kaie kain kane kant kat kati kea ken kent kentia ket keta ki kin kina kine kit kite knit na nae naik nat ne neat nek net nie nit nite ta tae tai tain tak take taken taki takin tan tane tank te tea teak tein ten tenia ti tian tie tik tika tike tin tina tine tinea tink