Definition of Litigation

Noun

  • a legal proceeding in a court
    a judicial contest to determine and enforce legal rights
    - judicial proceeding
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

Word games points for the Litigation

  • Scrabble® score of the litigation (11)
  • Word Chums® score of the litigation (14)
  • Words With Friends® score of the litigation (14)

Unscramble litigation

204 unscramble word found using the letters litigation.

ag agin agio ago agon ai ail ailing ain aioli ait al algin align alit aloin along alt alto an anglo ani anil ant anti antilog at atigi atilt att gain gait gaitt gal galiot gan gant gaol gat gi giant gila gilt gin gio git gitano gittin glia glint glit gloat gnat go goa goal goat gon gonia got gotta ilia in ing ingo ingot inia initial intagli intaglio inti intil into io ion iota it ita la lag lain lang lant lat lati latigo latino lattin li liang lig ligan ligation lin ling linga lingo lingot lino lint lion lit litai litigant litigation liting lo loan log logan logia login loin long longa lot lota loti lotting na nag nail naoi nat ngai ngaio ngati nil nilgai nit no nog noil not nota notal notitia nott oat oi oil oiling oint on ta tag taglioni tai taig tail tailing tain taint tait tali talion talon tan tang tangi tango tanti tanto tao tat tatin ti tian tig tiglon tigon til tiling tilt tilting tin tina ting tint tit titan titi titian titling to tog toga toil toiling toing toit toiting tola tolan toling tolt ton tonal tong tonga