Definition of Mannequin

Noun

  • a life-size dummy used to display clothes
  • a woman who wears clothes to display fashions
    "she was too fat to be a mannequin"
    - fashion model
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

Word games points for the Mannequin

  • Scrabble® score of the mannequin (20)
  • Word Chums® score of the mannequin (26)
  • Words With Friends® score of the mannequin (25)

Unscramble mannequin

93 unscramble word found using the letters mannequin.

ae ai aim ain aine am ame amen ami amie amin amine amu an ane ani anime ann anu aue aune ea ean eau eina em emu en ennui in inane inn ma mae main man mane mani mannequin manque maqui maun me mean mein men menu meu mi mien mina minae mine mna mu mun muni na nae nain nam name namu nan nane nannie ne nema nemn neum nie nim nine nu numen numina nun qi qin qua quai quean quena quim quin quina quine um umiaq un unai uni unman