Definition of Nefarious

Adjective

  • extremely wicked
    "nefarious schemes"
    "a villainous plot"
    "a villainous band of thieves"
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

Word games points for the Nefarious

  • Scrabble® score of the nefarious (12)
  • Word Chums® score of the nefarious (14)
  • Words With Friends® score of the nefarious (14)

Unscramble nefarious

513 unscramble word found using the letters nefarious.

ae aeon aeons aero aeros aesir afire afore afro afros ai ain aine ains air airn airns airs ais an ane anes ani anis anise ans anu anus ar are arenous ares arf arfs ariose aris arise arisen arose arouse ars arse arseno arsine arsino arson as aue auf aufs aune aunes aurei aures auris ea ean eans ear earn earns ears eas eau eaus ef efs eina en ens enuf eoan eon eons eosin er era eras erasion erf erinus ern erns eros ers es euoi euro euros fa fae fain faine fainer faines fains fair fairs fan fane fanes fano fanos fans far fare fares farinose faro faros fars farse fas faun fauns faur fe fear fears feis fen feni fenis fens fer feria ferias fern ferns fes feu feuar feuars feus fiar fiars fie fier fiers fin fine finer finers fines fino finos fins fir fire fires firn firns firs foe foen foes foin foins fon fone fons for fora forane fore fores fou fouer four fours fous fra frae fraise fras frau fraus frena freon freons fries fris frise fro froe froes froise frons fros fuero fueros fun funs fur furan furane furanes furanose furans furies